Inger Hansén

Ingers uppdrag är främst inriktade på rådgivning till små- och medelstora företag. Specialistområden är lantbruks- och trädgårdsföretag samt utbildningar i affärsutveckling. Hon är väl förtrogen med investerings- och finansieringsfrågor samt de stöd och idragsmöjligheter som finns för företag och organisationer, såväl nationellt som internationellt. Inger har även många års erfarenhet som projektledare vid olika typer av offentligt finansierade utvecklingsprojekt inom EU:s strukturfonder, Främja kvinnors företagande och Landsbygdsprogrammet. Inriktningen har varit utveckling av såväl verksamheter som ledare och personal. Hon har dessutom varit engagerad som utvärderare/följeforskare i projekt för näringslivstillväxt, effektutvärderingar på regional nivå samt som konsult vid benchmarking mellan regioner.